facebook icon

Szukaj wsparcia u ludzi

pomocGdy znajdziecie się w potrzebie może się okazać, że sami nie dacie rady z problemami. I wtedy nie pozostaje nic innego jak szukać pomocy u innych ludzi. Po pierwsze są to instytucje powołane do tego by wspierać osoby takie jak wy,  które dotknęło nieszczęście. Trzeba je tylko odszukać i uzyskać od nich to co nam w takiej sytuacji przysługuje. Po drugie trzeba zdobyć się na odwagę, ale też mieć pomysł, by dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Zapewniam was,  możecie być zaskoczeni ich reakcją. My na swojej drodze spotkaliśmy wielu dobrych, niezwykłych, serdecznych, pełnych zrozumienia ludzi.  Jestem pewny, że wy też spotkacie, tylko muszą się oni dowiedzieć, że oczekujecie ich pomocy. 

W sytuacji gdy nasz bliski po wypadku pozostanie osobą niepełnosprawną niezwykle ważne jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ten dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach. Np. gdy występujemy o pomoc do różnego rodzaju fundacji przeważnie proszą one by do wniosku dołączyć takie orzeczenie. Pozwala ono też na korzystanie z pewnych ulg lub ułatwień, w tym na korzystanie z pomocy instytucji państwowych. By uzyskać orzeczenie lekarz prowadzący powinien pryz gotowa stosowny wniosek do ośrodka orzekającego niepełnosprawność, my dołączamy nasz wniosek i składamy je we właściwym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, najczęściej powoływanym przez starostę powiatowego. Jeśli poszkodowany nie jest w stanie pojawić się osobiście zespół orzeka bez jego udziału.  

Instytucje

1) ZUS

ZUS logoJeśli wypadek dotknął osobę, która była czynna zawodowo to na okres leczenia otrzymuje zwolnienia lekarskie. Jeżeli jednak leczenie się kończy a ofiara wypadku ma tak poważne ubytki na zdrowiu, że nie będzie mogła podjąć pracy pozostaje wystąpienie do ZUS o przyznanie renty. Trzeba pilnować by odpowiednie dokumenty złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zwolnienia lekarskiego. Przygotowujemy wniosek o przyznanie renty, do którego dołączamy dokumentację medyczną oraz zaświadczenia o zatrudnieniu. Osobom, które wcześniej nie pracowały w takiej sytuacji przysługuje renta socjalna.   


2) Ośrodek pomocy społecznej 

O pomoc z tej instytucji mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Udziela się jej m.in. także z powodu niepełnosprawności, czy długotrwałej lub ciężkiej choroby.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł

Jak ubiegać się o pomoc?
Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków,  zgłoś się do Punktu Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy umożliwiający dokonanie oceny występujących problemów i zakresu potrzeb oraz udzieli szczegółowej informacji, jak również stosownej pomocy, kierując się dobrem Twoim i Twojej rodziny.
By uzyskać wsparcie wymaganym dokumentem, który w przypadku osoby niepełnosprawnej należy złożyć jest  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3) Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

wozek inwaldzkiTa placówka realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, mogą tutaj otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej oraz kartę parkingową. Poza tym mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osób niepełnosprawnych, barier w komunikowaniu się, barier technicznych, sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz na szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. Mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej. Pracodawca, który zamierza zatrudnić osoby niepełnosprawne, może starać się o dofinansowanie do tworzonych stanowisk pracy.

Ponadto np. przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie powołano Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem  jest udzielanie i upowszechnianie informacji, służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o:
1) prawach osób niepełnosprawnych,
2) możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:

a) przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
c) turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,
d) warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,


3) systemowych rozwiązaniach dotyczących:

a) edukacji osób niepełnosprawnych,
b) pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
c) rehabilitacji leczniczej i leczenia,
d) wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych.

4) instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
5) organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,
6) ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych,
7) programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.

4) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pfronJest to fundusz celowy działający na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:

 • rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń),
 • refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
 • zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 • wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez:
  • udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
  • dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych,
  • finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.),
  • programy PFRON

Część środków finansowych PFRON – wpierających przede wszystkim indywidualne osoby niepełnosprawne - dystrybuowana jest przez jednostki samorządu powiatowego i wojewódzkiego.

5) Fundacje

fundacja zdazyc z pomocaW Polsce działa szereg fundacji zajmujących się osobami będącymi ofiarami wypadków drogowych. Można je dość łatwo wyszukać w Internecie. Każda fundacja określa w statucie cele swojego działania a to pozwala nam się zorientować, czy możemy liczyć na ich pomoc.  A często oferta proponowanego wsparcia jest naprawdę szeroka. Do fundacji można występować o wsparcie finansowe na rehabilitację czy  zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Niektóre fundacje same prowadzą ośrodki rehabilitacyjne i zapraszają do korzystania z nich. Dzięki wsparciu fundacji można uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach bądź cyklicznych zajęciach. By do nich dotrzeć i trafić na właściwą dla nas trzeba poświęcić trochę czasu, ale absolutnie warto.

Ponadto zachęcamy by zostać podopiecznym fundacji. Maciek jest w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ma tam swoje subkonto. Pieniądze, które się tam zbiera, można wykorzystywać zgodnie z regulaminem fundacji, głównie oczywiście na rehabilitację, ale też np. na koszty związane z transportem chorego na zajęcia.

Kontakt

Szukasz pomocy? NAPISZ do nas!

E-mail: info@po-wypadku.info.pl